All Media Press Club

Ajay Kumar Srivastava: National President 

KM Srivastava : National Vice President

Advocate Atul Nigam : National Vice President 

Advocate Yogendra Agnihotri :  National General Secretary 

Vijay Kushwaha : Secretary Kanpur Nagar

Krishna Sharma : Secretary Kanpur Nagar

Vatsal Verma :

Abhishek Chaudhary : 

Kalpesh Kushwaha : Member

Featured Post

All Media Press Club

Ajay Kumar Srivastava: National President  KM Srivastava : National Vice President Advocate Atul Nigam : National Vice President  Advocate Y...